ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Vnitřní řád jídelny

                                 

 

                                                            P r o v o z n í    ř á d     

Základní a mateřská škola Puklice, příspěvková org., Puklice 167,

588 31 Puklice           

Školní jídelna: tel. 567 274 248

Zřizovatel:                       OÚ Puklice, 588 31 Puklice

Ředitel:                            Mgr. Jaroslava Němcová

Vedoucí školní jídelny     Kourková Jana

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107 ze dne 25. února 2005 O školním stravování s účinností od 8.3.2005

 a ve znění pozdějších platných právních předpisů.

FN/ Metodikou spotř. koše.

Novým školským zákonem 561/2004 zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12.2000 O rozsahu znalostí a dalších podmínkách získání odborné způsobilosti n některých oborech ochrany veř.zdraví.Nařízení ES – od 1.1.2006 – 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002 – Rozsah poskyt. služeb – viz. Systém HACCAP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

   Hlavní činnost školní jídelny:

 • příprava a výdej obědů pro žáky a pracovníky základní školy, mateřské školy
 • příprava a výdej obědů a svačin pro děti mateřské školy
 • příprava a výdej obědů pro děti a pracovníky mateřské školy ve Střížově

Žáci a dospělí strávníci ZŠ obědy konzumují pouze v jídelně ( zákaz vynášení stravy z jídelny). Do jídlonosičů se vydávají jen v první den nepřítomnosti ve školském zařízení.

Doba dokončení výroby obědů – 10,30 hod.

VÝDEJNÍ DOBA:

8,00 hod.         svačinky MŠ Puklice

10,30 – 10,55  výdej do termonádob a jídlonosičů pro nemocné žáky

11,25 – 12,30  výdej žáci ZŠ

Polední přestávka je v době od 10,55 – 11,25 hod.

Dle potřeby je možno změnit po předchozí dohodě výdejní dobu, při dodržení zásady výdeje do 4 hod. po uvaření.

CENOVÁ KALKULACE:    PŘESNÍDÁVKA                OBĚD                 SVAČINKA       (cena při neodhlášené stravě za 1 den)*

děti do 6 let                          10,- Kč                        20,- Kč                    7,- Kč                  + 32,-Kč

(z toho na pitný režim)           2,- Kč

děti od 7 – 10 let                   11,- Kč                        22,- Kč                    8,- Kč                  + 32,-Kč

( z toho na pitný režim)          2,- Kč                      

děti od 11 – 14 let                                                     24,- Kč                                                + 32,-Kč

děti nad 15 let                                                           25,- Kč                                                + 32,-Kč

 • cena stravného při neodhlášené stravě od 2. a dalších dnů -připočítávají se ostatní režie

Provozní doba školní kuchyně:

     od 6,00 hod. - 14,30 hod.

Vstup cizím osobám do školní kuchyně je zakázán.Další osoby (opraváři  mohou být v kuchyni pouze se souhlasem vedoucí a to po dobu nezbytnou k výkonu jejich práce.

 

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Puklice p.o.,Puklice 167, 588 31 Puklice

 • Strávníci jsou zařazováni do kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.( škol.rok od 1.9.do 31.8.).
 • Výběr stravného vybíráme prostřednictvím sporožirových účtů,které inkasujeme měsíc předem,a to v období mezi 20. až 25.dnem v měsíci. Zákonný zástupce nebo strávník si zadá ve své bance souhlas k inkasu (Sběr.účet č.0100280601/0800 )

       Platbu v hotovosti vybíráme pouze v nejnutnějším případě. Ta musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v měsíci

       ( u vedoucí ŠJ ) kdy se strava odebírá. 

 • Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně po skončení školního roku. V červenci se převádějí zpět na účty strávníkům.
 • Obědy se odhlašují den předem do 12,30 hod. na tel. čísle 567 274 248 nebo e- mailu jidelna@zspuklice.cz.
 • Nárok na dotovaný oběd v době nemoci mají žáci pouze den nepřítomnosti. Oběd bude vydán od 10,30 – 10,55 do vlastních čistých přinesených jídlonosičů.
 • Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě bez skladování v den přípravy do 14,30 hod.
 • Vyúčtování za neodebrané obědy se provádí vždy po ukončení školního roku v červenci.
 • Dohled ve školní jídelně zajišťují vlastní zaměstnanci ZŠ.
 • Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.
 • Zákaz odnášení kuch. nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.
 • Školní jídelna neposkytuje dietní stravu
 • Alergeny – seznam a výpis společně s jídelníčkem je vyvěšen vedle vchodu do kanceláře ved. ŠJ a na webových stránkách školy.

 

Více informací u vedoucí školní jídelny Jany Kourkové na tel. č. 567 274 248.

 

Vedoucí školní jídelny: Kourková Jana                                                            Podpis:............................................................

 

Datum: 21.8.2017

 

 

ZŠ a MŠ Puklice, příspěvková organizace,                                                                              Školní jídelna tel. 567 274 248

Puklice 167, 588 31 Puklice