ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Provozní řád jídelny
                                                                 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace, Puklice 167,

588 31 Puklice

 

Školní jídelna:      tel. 725 707 953

Zřizovatel:             Obecní úřad Puklice, Puklice 24, 588 31 Puklice

Ředitelka školy:    Mgr. Jaroslava Němcová                        

 

Pracovníci školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny:     Jana Kourková

Vedoucí kuchařka:            Věra Zejdová

Kuchařky:                         Jana Böhmová 

                                          Michaela Hosová

 

Školní stravování se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

Kapacita kuchyně: 250

Počet míst u stolů: 80

   

   Hlavní činnost školní jídelny:

 

  • příprava a výdej obědů pro žáky a pracovníky ZŠ a MŠ Puklice
  • příprava a výdej obědů a svačin pro děti z MŠ Puklice
  • příprava a výdej obědů pro děti a pracovníky MŠ ve Střížově
  • příprava a výdej obědů pro cizí strávníky

 

 

Žáci a dospělí strávníci ZŠ obědy konzumují pouze ve školní jídelně.

    

Do jídlonosičů se strava vydává pouze v 1. den nepřítomnosti žáka ve školním zařízení.

 

Výdejní doba:

  7,50 hod.                              výdej svačin do MŠ Puklice

 10,45 hod. - 11,15 hod.         výdej obědů do termonádob a do jídlonosičů pro nemocné žáky

 11,25 hod. - 11,45 hod.         I. výdej žákům a pracovníkům základní školy

 12,10 hod. - 12,30 hod.        II. výdej žákům a pracovníkům základní školy

 11,45 hod. - 12,10 hod.         výdejní doba pro cizí strávníky
    

Po předchozí domluvě lze výdejní dobu dle potřeby změnit, při dodržení zásad výdeje (do 4 hodin od uvaření).

 

Cenová kalkulace (platná od 1. 2. 2021):  

 

VĚK

PŘESNÍDÁVKA

OBĚD

SVAČINKA

Do 6 let

12 Kč

24 Kč

8 Kč

Z toho na pitný režim

3 Kč

7 – 10 let

13 Kč

26 Kč

9 Kč

Z toho na pitný režim

3 Kč

Žáci ZŠ 7 – 10 let

 

26 Kč

 

Žáci ZŠ 11 - 14 let

 

28 Kč

 

Žáci ZŠ nad 15 let

 

29 Kč

 
     

 K ceně stravného se při neodhlášené stravě od 2. dne nepřítomnosti přičítají režijní náklady 34 Kč.

 

                                          Provozní doba:  6,00 hod. - 14,30 hod.  

 

Vstup cizím osobám do školní kuchyně je zakázán. Další osoby (opraváři) mohou být v kuchyni pouze se souhlasem vedoucí a to po dobu nezbytně nutnou k výkonu jejich práce.

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Puklice, příspěvkové organizace, 167, 588 31 Puklice.

Strávníci jsou zařazování do kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školním rokem se rozumí období od 1.9.

do 31.8.).

 Stravné se platí inkasem z účtu. Stravné inkasujeme měsíc předem mezi 20 – 25. dnem v měsíci. Zákonný zástupce nebo strávník si zadá ve své bance souhlas k inkasu pro účet: 2201627191/2010 .

 Platbu v hotovosti nepřijímáme.

 Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně po skončení školního roku a to v červenci, kdy se přeplatky vrací zpět na účty strávníků.

 

 

Odhlašování obědů:

 

den předem do 12,30 hod.

Odhlašování obědů:         telefonicky – 725 707 953

                                         emailem -  jídelna@zspuklice.cz

 

Ohlásit oběd lze i formou SMS:

při odhlašování ve tvaru:

ODHLÁŠKA - JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDA, ODKDY - DOKDY, PODPIS RODIČŮ

při přihlašování ve tvaru:             

PŘIHLÁŠKA - JMÉNO, TŘÍDA, ODKDY. PODPIS RODIČŮ

                

 

Nárok na dotovaný oběd v době nemoci mají žáci pouze 1.den nepřítomnosti.

Odnesený pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování v den přípravy do 14,30 hod.

Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci ZŠ.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

Vynášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny je zakázáno.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravu.

Seznam alergenů je společně s jídelníčkem vyvěšen vedle vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny, jídelníček též na webových stránkách školy.

 

Vedoucí školní jídelny a všichni zaměstnanci se řídí platnými právními předpisy, pravidelně se účastní školení BOZP, hygienického minima a kritických bodů.

Vedoucí jídelny řídí svěřený úsek, zodpovídá za hospodaření.

Vedoucí kuchařka řídí ostatní kuchařky, vypracovává výdejku a hodnoty kritických bodů.

Vedoucí kuchařka a kuchařky se řídí pokyny vedoucí školní jídelny.

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Puklice mají nárok na dotovaný oběd po odpracování min. 3 hodin denně.

V době nemoci mohou zaměstnanci odebírat stravu do jídlonosičů, jsou však povinni platit plné náklady na stravu.

Zbytky jídel se schraňují do nádob, které si odváží Služby města Jihlavy s.r.o.

 

 

Vypracovala: Jana Kourková, vedoucí školní jídelny

 

Schválila: Mgr. Jaroslava Němcová, ředitelka školy