ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

 

Poslání školní družiny

Školní družina (klub) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Veškerá činnost školní družiny a školního klubu je podřízena potřebám a zájmům dítěte.

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny (klubu). Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Pro žáky druhého stupně základní školy je určen školní klub.

 

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1.1. Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školní družiny,
 2. dodržovat vnitřní řád školní družiny (klubu), předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 4. informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 1.2. Žák se ve školní družině (klubu) chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá
        pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád, chová se tak, aby
        neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.

1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností,
       vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Docházka do ŠD a
       ŠK je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci měsíce.

1.4. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.5. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 
       jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a
       zdraví škodlivých látek).

1.6. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3
       kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je
       možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.7. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání
       a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
       základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se
       vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině (klubu). Každý úraz nebo vznik škody, ke
       kterému došlo v souvislosti s činností družiny (klubu), hlásí bez zbytečného odkladu.

1.8. Žák nenosí do družiny (klubu) předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit
       zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty (šperky, mobilní tel.)
       odkládá na místa k tomu určená , to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašování

2.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD (ŠK) zajišťuje
       vychovatelka.

2.2.  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny a
        klubu sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka, tyto údaje jsou na zápisním
        lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a klubu, odchylky od docházky žáka,odchod
        žáka v jinou dobu – s jinou osobou než je obvyklé – sdělí rodiče písemně.

2.3. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka informuje telefonicky rodiče žáka.

2.4. Poplatek za školní družinu a školní klub činí měsíčně částku 50,- Kč. Platba probíhá
       ve dvou splátkách: 1. úhrada za 1. pololetí (září - leden) nejpozději do 30. 9. daného roku

                                      2. úhrada za II. pololetí (únor - červen) nejpozději do 30. 1. daného roku

2.5. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze
       školní družiny.

 

Organizace činnosti – rozsah denního provozu družiny a klubu

2.6.   Provozní doba školní družiny (klubu) je od pondělí do pátku, vždy od 11.30 hod. do 16.00 hodin.

2.7.   Žáky do družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování v hale školy.

2.8.   Na zájmové kroužky jsou děti uvolňovány podle potřeby.

2.9.   Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků.

2.10. Rozsah denního provozu ŠD a ŠK schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky.

2.11. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
         odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

         Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o
         klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti, četba knih apod.

         Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
         s pohybovými prvky.

         Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, jde o řízenou kolektivní nebo individuální
         činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

         Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností,
         není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se
         souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje) nebo procvičování učiva formou
         didaktických her.

         V době od 13:00 do 14:15 hod. probíhá zájmová činnost družiny, rodiče si tedy vyzvednou své dítě

         do 13:00 nebo po 14:15 hod.

2.12. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti
         neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení. Tito žáci
         jsou evidováni v docházkovém sešitě.

2.13. O provozu družiny v době řádných prázdnin,v době mimořádných prázdnin nebo
         mimořádného volna rozhoduje ředitel školy.

2.14. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.

 

3. Chování žáků

3.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení družiny a klubu neopouští. Za žáka, který se do
       družiny a klubu nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

3.2. Doba pobytu žáka v družině a klubu se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Pokud je dítě
       uvolňováno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou informaci od
       rodičů, která musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde sám nebo v 
       doprovodu, podpis rodičů.

3.3. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad
       nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde
       během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou,
       žáci ihned ohlásí. Na začátku školního roku provede vychovatelka poučení žáků a
       písemně zaznamená.

3.4. Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
       informuje telefonicky rodiče.

3.5. Při úrazu poskytne žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka. Úraz ihned hlásí vedení školy a
       vyplní záznam do knihy úrazů.

3.6. Vychovatelka nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat
       k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky
       v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

4.1. Na hodnocení a klasifikaci žáka ve školní družině (klubu) se vztahují ustanovení  vyhlášky o
       základní škole.

4.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
       ředitele z družiny vyloučen.Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák
       soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a
       bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných
       důvodů.

 

5. Dokumentace

V družině (klubu) se vede tato dokumentace:

 1. písemné přihlášky dětí (zápisní lístky), jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny (klubu)
 2. přehled výchovně vzdělávací činnosti, včetně docházky dětí
 3. docházkový sešit
 4. vnitřní řád školní družiny (klubu)
 5. vzdělávací program pro školní družinu
 6. řád školní družiny je pro zástupce žáků zpřístupněn na webových stránkách školy