ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Aktivní škola - Proškoly.cz

Žáci a rodiče mají možnost využít pro domácí testování portál
                                  
                www.proskoly.cz
,


který nabízí: 

  • řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace),
  • sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu,
  • kvízy z různých vzdělávacích oblastí,
  • pomoc pro začátečníky v anglickém j., 
  • testy čtenářské gramotnosti,
  • testy volby povolání apod.


Žáci si tedy mohou zjišťovat, ve kterých oblastech a stránkách
vynikají a ve kterých mají ještě jisté rezervy, na které je třeba se 
zaměřit.

Všichni žáci obdrželi od třídního učitele potřebná hesla pro 
přístup na tento server:
vlastní heslo, heslo pro rodiče, heslo pro kamaráda.
Rodiče či kamarádi dotyčného žáka si mohou vyplnit
některý z nabízených testů, který slouží jako zpětná 
vazba pro žáka.

Pokud žák své heslo ztratí, vyžádá si kopii od své třídní učitelky.

Přejeme mnoho zajímavých poznatků a snad i trochu zábavy :)

 

Využití projektu pro školní testování

Z možností, které nabízí proskoly.cz, využívá naše škola každoročně zvláště dotazník pro zjištění klimatu třídy (sociometrie). Je určen pro třídní učitele a výchovnou poradkyni jako nástroj diagnostiky skupin žáků, který může napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, jež se běžným pozorováním špatně rozkrývají. 

Dále je dotazník zaměřen na zjišťování úrovně jednotlivých složek třídního klimatu (pocit bezpečí, přátelství, spolupráce....), umožňuje vhled do vzájemného hodnocení spolužáků, jejich kamarádských i nepřátelských vazeb a nabízí přehled o sociálních rolích jednotlivých žáků ve třídě.