ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Článek obsahuje následující části:

  1. Přijímací řízení - informace
  2. Důležitá data
  3. Přihláška na SŠ

 

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2017/18

 

  1. Platí formuláře přihlášek, které žáci obdrží v ZŠ, nebo si je mohou stáhnout ze stránek Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo ze stránek SŠ.
  1. Na všechny maturitní obory se budou povinně konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (studijní obory označené K a M, včetně osmiletých a šestiletých gymnázií).
  1. V případě podání přihlášek na 2 maturitní obory konají uchazeči jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky na obou SŠ ve dvou vypsaných termínech 

 

 

  

Obecné informace k přijímacímu řízení

  1. Přihlášky

Přihlášku ke studiu oborů vzdělání s talentovou zkouškou  je třeba podat řediteli střední školy nejpozději do 30. listopadu 2017.

Přihlášku na ostatní školy je nutno podat řediteli střední školy do 1. března 2018.

 

Uchazeč si může podat nejvýše 2 přihlášky. Na přihlášce jsou vyplněny obě SŠ, na které se uchazeč hlásí, ve stejném pořadí na obou tiskopisech. Uchazeč se může hlásit na dvě různé SŠ nebo do dvou různých oborů studia na jedné SŠ. Základní škola potvrzuje obě přihlášky a eviduje je.

Z tohoto důvodu je nutné odevzdat vyplněné přihlášky na školy s talentovou zkouškou nejpozději do 15. 11. 2017 a  přihlášky na ostatní SŠ do pátku 9. února 2018 výchovnému poradci základní školy.

 Ředitel základní školy potvrdí každému uchazeči nejvýše 2 přihlášky. V případě, že se uchazeč hlásí na školy s talentovou zkouškou, může si podat ještě další 2 přihlášky na běžnou střední školu v jarním termínu.

 

Odeslání nebo osobní podání přihlášky SŠ je zcela v odpovědnosti žáka a jeho zákonných zástupců.

Základní škola přihlášky nezasílá!

 

2.Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se hlásí na obory SŠ, na které se konají přijímací zkoušky, budou písemně vyzváni SŠ, aby se dostavili k přijímací zkoušce.

Uchazeči, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky, budou konat tuto zkoušku na SŠ, kterou na přihlášce uvedli na prvním místě a budou rovněž písemně ke zkoušce pozváni.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory:

  1. 4. 2018 pro žáky 9. tříd  (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako první)
  2. 2018 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako druhou)

Náhradní termíny v případě nemoci atd.:

  1. května a 11. května 2018

Termíny ostatních přijímacích zkoušek pro 1. kolo : od 22. 4. – 30. 4. 2018.

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé středních škol na webových stránkách školy nejpozději do 30. října u oborů s talentovou zkouškou, u ostatních oborů do 31. ledna.

Do 15. března 2018 si zákonní zástupci žáků vyzvednou na ZŠ jeden zápisový lístek, který je evidován. Tento zápisový lístek lze odevzdat pouze na jednu SŠ.

 (pouze v případě přijetí žáka ke studiu na odvolání na jiné SŠ je možné si jej vyžádat zpět a použít znovu). Žáci, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou a zároveň konají jednotné přijímací zkoušky na další SŠ, mohou si rovněž po přijetí na tuto další školu vyzvednout zpět zápisový lístek z předešlé  školy a uplatnit jej znovu.

V případě ztráty zápisového lístku vydává duplikát s evidenčním číslem opět ZŠ.

 

3.Povinnosti zákonných zástupců žáků

1.

Zákonný zástupce (dále jen ZZ) se seznámí s podmínkami pro 1. kolo přijímacího řízení

-zkoušky, požadavky, lékařské potvrzení, další podmínky

(na stránkách střední školy)                                              

do 31. ledna

 

2.

ZZ vyplní přihlášku, kterou zašle na ZŠ, která ji ověří a potvrdí

 

do 9. února

 

3.

ZZ zašle na střední školy (max. 2) potvrzené přihlášky, zasílá poštou (razítko 28. února) nebo osobně

Pozvánka k přijímacímu řízení přijde 14 dní před zkouškou!!

do 1. března

 

4.

ZZ si  vyzvedne v ZŠ zápisový lístek – proti podpisu

do 15. března

 

5.

ZZ se seznámí s rozhodnutím o přijetí – na stránkách SŠ nebo veřejně vyvěšeno na škole.

Nepřijetí zasílá škola písemně!!

 

 

6.

Žák přijat – do 10 dnů je třeba dodat zápisový lístek na SŠ

Žák nepřijat – do 3 dnů podat odvolání na SŠ – nejlépe osobně, nechat si potvrdit školou

do 10ti dnů

do 3 dnů odvolání

 

7.

V případě nepřijetí zjistit nové vypsané kolo přijímacích zkoušek, podat přihlášku a zúčastnit se zkoušek.

 

 

 

 

Co dělat, jestliže….

Žák se nemůže dostavit k přijímacímu řízení?

 

Do tří dnů je třeba doložit lékařské potvrzení na SŠ.

 

Žák není přijat?

 

Do tří dnů je třeba podat odvolání proti rozhodnutí – nejlépe osobně na SŠ. Další kroky na stránkách školy, možno poradit se na ZŠ, hledat školu, která má ještě volná místa.

 

Žák je přijat na obě školy?

 

Vybere si, kterou chce navštěvovat, do 10 dnů od rozhodnutí na ni podá zápisový lístek.

 

 

Žák podal na školu zápisový lístek, na odvolání byl přijat na školu, kterou by chtěl navštěvovat – může vzít zápisový lístek zpět?

Ano, na základě odvolacího dopisu mu SŠ vydá zápisový lístek, který odevzdá na školu, kterou chce studovat.

V případě, že žák neodevzdá zápisový lístek v řádném termínu řediteli střední školy, je na něj pohlíženo tak, že na tuto střední školu nechce nastoupit a nárok na umístění tak zaniká.

Některé SŠ konají tzv. přijímací zkoušky nanečisto a informace o jejich konání jsou uveřejněny na jejich webových stránkách. Vzorové přijímací zkoušky je možné také najít na stránkách CERMAT pod záložkou přijímací řízení 2018.

 

 

Směrodatné informace o středních školách a nabízených oborech najdete:

-    na webových stránkách středních škol,

-    na ÚP Jihlava,

-    na dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol,

-    u výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Puklice –Mgr. Miroslava Tarasová

 

Konzultace:

Mgr. Miroslava Tarasová

Čtvrtek  12.30 – 13.30

Po domluvě kdykoli tel. 567274236

Email: mirkadolezal@centrum.cz

Přeji hodně úspěchů a pevné nervy v průběhu celého přijímacího řízení na SŠ Vám i Vašim dětem!

 

 V Puklicích 20. října 2017                                     Miroslava Tarasová

                                                                                  výchovná poradkyně

 

 

 

 

 

Důležitá data pro zvládnutí přijímacího řízení

 

31. října

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února

termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

15. února

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky 

20. února

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

12. dubna 2018

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

13. dubna 2018

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

16. dubna 2018

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

17. dubna 2018

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

10. května 2018

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

11. května

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín

Důležitá čísla

 

1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo

 

každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek

 

náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky

 

1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2

 

maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen

3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

 

do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

 

 .

 

 

 

Příloha: Přihláška na SŠ

Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf