ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Přijímací řízení na SŠ

  Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

 

Přihlášky:Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 1 přihlášku -  na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference.  Přihlášku pak může okopírovat a použít pro obě zvolené střední školy. 1 přihlášku dostane žák ve škole spolu s pololetním vysvědčením. Formuláře přihlášek  lze koupit, stahovat i kopírovat. Škola potvrdí na přihlášce vyplněný prospěch žáka a uchazeč nebo jeho zákonný zástupce  přihlášku odevzdá řediteli příslušné střední školy do 15. 3. 2016. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

První kolo:První kolo přijímacích zkoušek se koná od 22. 4. do 30. 4. 2016. Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Pozvánka:Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí:Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání:Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnůod doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek:Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2016. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých žáků. Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek, na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal (ZŠ) Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní.

 Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:Přihláška musí být odeslána do 30. 11. 2015. V tomto termínu dostane žák i zápisový lístek.

Neúčast na přijímací zkoušce: Pokud se uchazeč pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví  mu ředitel školy náhradní termín.

Před podáním přihlášky se informujte o možných změnách na webových stránkách zvolené střední školy.

Informace:www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.atlasskolstvi.cz/