ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Minimální preventivní program

 

2017/2018

ZŠ Puklice

Minimální preventivní program

2017/2018

 

   ZŠ Puklice

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

 

 

Úvod

 

            Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka a poskytnout žákům dostatečné množství informací týkajících se rizikového chování, neboť právě žáci základní školy patří mezi nejohroženější skupinu.

             Základním principem preventivní strategie na naší škole zůstává osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které děti a mládež vedou k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevům agresivity a porušování zákona.

            Učíme žáky posilovat duševní odolnost vůči stresu a negativním zážitkům, zvládat samostatné rozhodování, ale také vyhledat pomoc při řešení problémů. Důraz klademe také na smysluplné trávení volného času. Podílíme se na zlepšování životního prostředí v okolí školy i v obcích.

 

Charakteristika školy

 

            Škola se nachází v obci Puklice (okres Jihlava) a je spádovou školou pro několik okolních obcí (Příseka, Komárovice, Přímělkov, Střížov).

Naše škola má vlastní školní jídelnu. Nemáme vlastní tělocvičnu, takže k výuce tělesné výchovy využíváme sál místní sokolovny a hřiště, které je součástí areálu školy.

 

            Škola má 7 tříd, ve kterých je vzděláváno celkem  119  žáků.

 

Počet žáků v jednotlivých třídách:

 1. stupeň            I. třída:  (1. + 2. ročník) 30 žáků (15+15)
 2. třída: (3. ročník)   12 žáků

                        III. třída  (4. a 5. ročník)     25 žáků    (9+16)

                       

 1. stupeň            VI. třída 17 žáků

                         VII. třída  10 žáků

                        VIII. třída  12 žáků

 1. třída  12 žáků

 

Pedagogický sbor tvoří 10 učitelek, 1vychovatelka ŠD a ředitel školy.

 

 

Cíle preventivního programu

 

 • naučit se kvalitně trávit volný čas
 • zapojit žáky do školních i mimoškolních aktivit (ukázat možnosti pro volný čas)
 • znát zásady slušného chování
 • mít zdravé sebevědomí
 • umět si váži sebe samého
 • učit se řešit různé problémy
 • zlepšovat vzájemnou komunikaci
 • dokázat změnit špatné postoje
 • být součástí kolektivu a obstát v něm
 • umět čelit tlaku svých vrstevníků
 • znát svá práva, ale i povinnosti
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • být informován o účincích návykových látek
 • znát centra pomoci

 

 

Řízení a realizace preventivních aktivit

            Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který spolupracuje s jednotlivými učiteli. Školní metodik prevence a výchovný poradce analyzuje současný stav a zároveň řeší jednotlivé problémy. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy.

Analýza současného stavu ve škole

Žáci jsou v různých časových intervalech informováni o krizových jevech v rámci jednotlivých předmětů (vlastivěda, přírodověda, prvouka, český jazyk, přírodopis, výchova k občanství, výchova ke zdraví). Vytvářejí si vlastní názor na zneužívání návykových látek i jiné sociálně patologické jevy. Jsou informováni o rizicích a jejich následcích.

Vzdělávání

            Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností souvisejících s prevencí krizových jevů spočívá v samostudiu všech učitelů školy a školního metodika prevence. Škola poskytne všem pedagogům nabídku programů seminářů a školení zabývajících se touto tématikou. Třídní učitelé využívají třídnických hodin a různých „mimovyučovacích“ aktivit (výlety, exkurze…).

Spolupráce s rodiči

            Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o  Minimálním preventivním programu, pokud se vyskytnou problémy (v rámci krizových jevů) jsou dále individuálně řešeny s  rodiči a společně se zjednává náprava.   

Řešení přestupků

            Jestliže dojde k závažnému porušení školního řádu (užívání a distribuce návykových látek, šikana, záškoláctví… ) budou z takovéhoto jednání stanoveny patřičné sankce a cílená opatření:

 • individuální pohovor s žákem
 • spolupráce s rodinou
 • doporučení kontaktu s odborníky
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, odboru péče o dítě
 • v případě závažné kriminální činnosti oznámení Policii ČR

Aktivity pro volný čas

            Nabízíme žákům kroužky, které mohou navštěvovat ve svém volném čase přímo v budově školy:

Anglický jazyk – 1. – 2. třída                                     Kreativní kroužek – 1. stupeň

Výtvarný kroužek – 1. stupeň                                    Ruční práce – 2. stupeň

Psaní na PC – 2. stupeň                                              Hra na flétnu – 1. stupeň                   

Sportovní kroužek – 1. stupeň                                   Deskové hry – 5. - 7. ročník

Příprava na přij. zk. - český jazyk, matematika – 9. ročník

Český jazyk – 3. ročník                                             Náboženství – 1. - 9. ročník

            Doporučujeme žákům účast na práci turistického oddílu, který v obci působí, a podporujeme další sportovní a kulturní aktivity (taneční a sportovní, hra na hudební nástroje…)

Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

 

I.stupeň

 

            Na 1. stupni se žáci s jednotlivými tématy setkávají především v prvouce, přírodovědě, vlastivědě a v českém jazyce. Při výuce využíváme různé metody: výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování nebo dramatickou výchovu. Zkoušíme také modelové situace, hry pro pocit sounáležitosti s kolektivem a navozování důvěry.

 

 1. ročník

základní hygienické návyky

režim dne

zdraví člověka – správný životní styl

rodina, jako bezpečné místo, kladné vztahy v rodině i ve škole, spolupráce s rodiči,

úcta k rodičům, starším lidem

pomoc druhým

mezilidské vztahy

kamarádství

pravidla chování

sebekázeň, sebeovládání, čestnost, pravdomluvnost...

seznámení s ochranou životního prostředí

protidrogový program

 

 1. a 3. ročník

člověk – lidské rasy (rasismus, xenofobie)

první pomoc

zdraví X nemoc

denní režim

životní prostředí a jeho ochrana (vandalizmus)

alkohol

šikana

kde hledat pomoc

pravidla slušného chování

kamarádství

kladné a záporné povahové vlastnosti člověka

 

 1. a 5. ročník

zdraví a jeho ochrana

péče o zdraví, osobní hygiena

režim dne, volný čas

mezilidské vztahy – v rodině, kolektivu

kamarádství

konflikty

stavba těla – změny v pubertě

krizová centra – kam se obrátit v nebezpečí

nebezpečí při komunikaci s cizími osobami

šikana

kouření

alkohol

 

Cíl

Po pěti letech by děti měly umět

 • definovat rodinu jako zázemí a útočiště
 • mít základní sociální dovednosti
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • mít základní zdravotní a hygienické návyky
 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • znát krizová centra
 • umět odmítat
 • znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách

II.stupeň

            Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, a aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis a český jazyk. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed a přednášek.

 1. ročník

vhodná náplň volného času, zdravý životní styl

ochrana zdraví, škodlivé návyky

rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince, domov

vývojové a psychické změny v životě člověka, sociální rozdíly mezi lidmi

národnostní menšiny, xenofobie, rasismus, agresivní chování

lidská solidarita

masová kultura

ochrana kulturních památek a hodnot

návykové látky, rizika zneužívání návykových látek

AIDS/ HIV

centra odborné pomoci

enviromentální výchova

 

 1. ročník

komunikace mezi lidmi

mezilidské vztahy

sebepoznání, sebevýchova, sebekritika

morálka, svědomí, respekt ke druhým, sebekontrola, sebeovládání

člověk a vztahy ve společnosti – autorita, diskriminace

solidarita, pomoc potřebným

rodina – vznik rodiny, vztahy v rodině

pravidla lidského soužití, spolupráce – její výhody, dělba práce v domácnosti, ve škole

význam vzdělání pro člověka

lidská práva – konkrétní úpravy lidských práv v dokumentech

poškozování a ochrana lidských práv

sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci, problémy dívek a chlapců

osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí

drogy a jejich dělení, účinky, prevence

infekční nemoci

AIDS

terorismus

enviromentální výchova

rasismus

kriminalita

specifický životní styl

 

 1. ročník

demokracie

právní vztahy, právní řád, právní vědomí

účastníci právních vztahů, věková hranice a podmínky trestní odpovědnosti, kriminalita

orgány právní ochrany

trestní řízení

postihy a prevence trestné činnosti

zákony související s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvím a vztahující se

            k nákupu, držení a výrobě drog, závislosti

dospívání, volba povolání, náplň volného času, vztahy, sebepoznání

krizová centra pomoci

týrání dětí

role citů v našem životě, náročné životní situace, vrstevnické vztahy

láska, kamarádství, sexuální výchova, lidské tělo

zodpovědný výběr partnera

mravní a právní předpoklady uzavření manželství

manželství, výchova k rodičovství

vztahy mezi rodiči a dětmi

konflikty v rodině a jejich řešení, rozvodovost, vliv disharmonických vztahů v rodině

náhradní rodičovská péče

specifický životní styl

rasismus

multikulturní soužití

první pomoc, Integrovaný záchranný systém

zdravá výživa, pohybové a relaxační techniky

živelné pohromy

enviromentální výchova

 

 1. ročník

životní cesta a životní cíle

význam informací při rozhodování, sebepoznání

hledání smyslu lidského života

zodpovědná volba povolání, pracovní proces

občanské právo

vlastnické právo

enviromentální výchova

 

Cíl

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět

 

 • znát základní právní normy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • posilovat své sebevědomí
 • správně se rozhodovat, odmítat
 • zaujímat zdravé životní postoje
 • zvládat základní sociální dovednosti
 • najít možnosti jak smysluplně trávit volný čas

 

Aktivity za loňský rok

VZDĚLÁVACÍ AKCE:

 • Dopravní výchova – 4. ročník
 • Chaloupky 1.-9. ročník
 • Městská knihovna Jihlava – ,2., 8., 9. ročník
 • Muzeum Vysočiny – 6.-9. ročník
 • Planeta Země 6.-9. ročník
 • Výstava korunovačních klenotů – 6.-9. ročník
 • Beseda – Recyklo 1.-9. ročník
 • ZOO Jihlva (Podpovrch) – 3. a 4. ročník

 

SPORTOVNÍ AKCE:

 • Minifotbal – 3. a 4. ročník
 • Přespolní běh – 3. a 4. ročník
 • Stolní tenis – 3. a 4. ročník
 • Cup – 1.-5. ročník
 • Pohár rozhlasu – 3. a 4. ročník
 • KULTURNÍ AKCE
 • Divadlo Hradec Králové
 • Horácké divadlo Jihlava

 

OLYMPIÁDY:

 • Pythahoriada
 • Olympiády z ČJ, Z, M, AJ, D

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE:

 • Policie ČR – 1. stupeň
 • Bílý kruh bezpeční – 2. stupeň
 • Červený kříž – 8. a 9. ročník
 • Záchranná služba – 8. a 9. ročník

 

PROJEKTOVÉ DNY:

 • Námořnický den
 • Puklický talent
 • Den dětí
 • Tříkrálová sbírka
 • Mikuláš
 • Vánoční besídky
 • Dravci

 

DALŠÍ ŠKOLNÍ AKCE:

 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Jarmark
 • Návštěva 1. a 2. ročníku v MŠ
 • Návštěva MŠ v 1. třídě
 • Čarodějnice
 • Školní výlety
 • Lyžařský kurz
 • Přehlídka SŠ
 • Vítání občánků – 1. i 2. stupeň
 • Beseda s důchodci – 1. i 2. stupeň
 • Školní knihovna – 1. i 2. stupeň
 • Projekt „Recyklohraní“ – 1. i 2. stupeň
 • Sběr papíru – 1. i 2. stupeň
 • Sběr pomerančové a citronové kúry
 • Adopce na dálku – vánoční výstava s prodejem dětských výrobků a vánoční kavárna (zisk na školné pro adoptovaného chlapce)

 

Plán aktivit na letošní školní rok

 • Ekologické aktivity: Chaloupky, Pod povrch (ZOO Jihlava), Planete Země 3000,
 • Divadelní představení pro 1. i 2. stupeň (Horácké divadlo v Jihlavě, divadlo Hradec Králové)
 • Přehlídka SŠ v Jihlavě
 • Spolupráce s SPOZ v obci (vítání občánků, beseda s důchodci)
 • Školní výlety
 • Soutěž talentů
 • Halloweenská noc ve škole
 • Adopce na dálku (různé aktivity pro získání peněz podle nápadů dětí)
 • Recyklohraní – celoroční sběr, akce spojené s tímto projektem
 • Sběr pomerančové a citronové kúry
 • Sběr papíru, hliníku a umělohmotných víček (soutěže)
 • Sportovní aktivity - lyžařský kurz, fotbal, vybíjená…
 • Dětský den
 • Dopravní výchova
 • Spolupráce s OS „Puklice v akci“ rozsvěcení vánočního stromu …
 • První pomoc – ZZS Jihlava
 • Policie ČR
 • Bílý kruh bezpečí
 • Městská knihovna Jihlava
 • Divadelní představení (Hradec Králové)
 • Muzeum Vysočiny
 • Projektové dny (vánoční tématika, tříkrálová sbírka …)

 

 

Seznam učebního materiálu na škole

Videokazety, DVD :

 • Drogová závislost I
 • Oči hadů – drogová prevence II., III., IV.
 • Čas proměn – o dospívání
 • Drogová problematika
 • Sexuální výchova
 • Co je třeba vědět o sexu
 • Ekologická výchova
 • Řekni drogám ne!
 • Než přijede záchranka
 • Dospívání a menstruace
 • Co všechno nevíte o sexu
 • Opravdu všechno víte o AIDS
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany
 • Štěstí přeje připraveným
 • Pravda o drogách
 • Řekni drogám NE!

Knihy :

 • Alkohol, drogy a vaše děti – Nešpor K., Csémy L., Besip 1997
 • LSD a jiné halucinogeny – Miovský M., Albert 1996
 • Jak jinak a lépe – Nováková a kol., OHS Jihlava 1997
 • Řekni drogám ne! – VZP
 • Zásady společenského chování – Brázdová D., Praha 1999
 • Evropa je víc než si myslíte – Ministerstvo Rady Evropy 2000
 • Album lidských práv – Rada Evropy
 • Fit in 2001+ - Nešpor a kol., MŠMT 1996
 • Násilí na dětech, MŠMT, Praha 2001
 • Vychutnej život – J. D. Pamplona Roger, Advent 1995
 • Výchova k toleranci a proti rasismu – T. Šišková, Portál 1998
 • Konflikt, koření života – České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 1996
 • Čítanka k OV – Selucký O., Fortuna 1992

 

Další aktivity v rámci školy

Školní družina a školní klub

Schránka důvěry

            Schránka důvěry je umístěna ve vestibulu školy. Žáci do ní mohou anonymně vkládat své dotazy, ale také stížnosti a problémy, se kterými potřebují poradit. Na řešení dotazů a problémů se následně podílí vedení školy, výchovný poradce a školní metodik prevence. V případě potřeby si mohou děti kdykoliv promluvit s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

 

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

 

PPP Jihlava

SPC Jihlava

Policie ČR

Městská policie

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence: 7.35 – 8.20, 10.30 – 11.15 nebo dle domluvy kdykoliv

 

 

Prevence krizových jevů a řešení šikany

 v areálu školy a při školních akcích je vnitřním řádem školy zakázáno:

 • nosit, držet, distribuovat a užívat alkohol a jiné návykové látky,
 • kouřit a přinášet cigarety, zapalovače, zápalky,
 • přinášet jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, včetně kuličkových pistolí,
 • přinášet jakoukoli pyrotechniku a manipulovat s ní
 • pořizovat jakékoli elektronické záznamy (focení, nahrávání, natáčení…), které nesouvisí s výukou.

 

Krizový plán při řešení šikany:

            Vypracován za pomoci Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení,

Č. j. 22294/2013-1 a připomínek a námětů pedagogických zaměstnanců školy.

 

Metodický postup:

1) Pro vyšetřování počáteční šikany:

 • Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
 • Nalezení vhodných svědků.(vytipujeme členy skupiny, kteří budou ochotni pravdivě vypovídat, ty kteří s obětí sympatizují, kamarádí nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech)
 • Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 • Zajištění ochrany obětem.(zajištění ochrany o přestávkách a bezpečného odchodu domů, v mimořádných případech uvolnit oběť ze školy či okamžitý přechod na jinou školu)
 • Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.(u agresora je důležité navodit moment překvapení, výhodou je, když agresor neví, že je šikanování prozrazeno)

 

 2) Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv.

     třídního lynčování:

 • Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. (potlačení negativních projevů – únik, agrese, bagatelizace ... )
 • Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 • Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.(zajistit průběžné hlídání celé třídy, ve které „lynčování“ proběhlo některým z učitelů, nedovolit žákům komunikovat mezi sebou)
 • Pokračující pomoc a podpora oběti.(zajištění lékařské péče, informovat rodiče oběti, podpůrná péče oběti – navodit pocit bezpečí a ochrany, psychoterapeutická pomoc)
 • Vlastní vyšetřování. (nutné je rychlé vyšetřování – týž den, kdy došlo k provalení šikany)
 • Pokud dojde k závažnému případu šikanování, nebo podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR

 

        V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou proradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

 

 

 

 1. 9. 2017      Mgr. Alžběta Ševčíková

                                                                                               školní metodik prevence