ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Vnitřní řád jídelny

                                 

Školní jídelna při základní škole v Puklicích

 

           Zřizovatel:                        Obec Puklice

           Ředitel ZŠ:                       Mgr.  Jaroslav Taras

           Vedoucí šk. jídelny:        Jana Kourková

           Počet pracovníků:        1 vedoucí ŠJ              

                                                  1 vedoucí kuchařka  

                                                  2 pomocná kuchařka                

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107 ze dne 25. února 2005 o školním stravování s účinností od 8.3.2005 a ve znění pozdějších platných právních předpisů. 

Hlavní činnost kuchyně:

_     příprava a výdej obědů pro děti a žáky ZŠ a MŠ Puklice

  • příprava obědů pro MŠ Střížov
  • závodní stravování

Obědy se konzumují ve školní jídelně.Vyjímečně žákům ( v případě 1. den nemoci ) se obědy vydávají do jídlonosičů - uskladnění zajištěno v samostatném prostoru.

 

VÝDEJNÍ DOBA:

 8,00                     svačina MŠ

10,45 – 11,00       výdej do termonádoba MŠ Střížov

10,45 - 11,00        výdej MŠ Puklice

11,15 - 11,45        výdej žáci ZŠ I. stup.

12,10 - 12,30        výdej žáci ZŠ II. Stup.

Dle potřeby je možno změnit po předchozí dohodě výdejní dobu, při dodržení zásady výdeje jídla do 4 hod. po uvaření.

 

CENOVÁ KALKULACE:           přesnídávka                  oběd              svačinka            ( cena při neodhlášené stravě za den)*

děti do 6 let                                          10,-                        20,-                   7,-                       + 32,- = 69,- Kč

(z toho na pitný režim                           1,-   )    

děti od 7 – 10 let                                   11,-                        22,-                   8,-                       + 32,- = 73,-Kč, 54,- Kč

( z toho na pitný režim                         1,-

děti od 11 – 14 let                                                              24,-                                              + 32,- = 56,- Kč

děti nad 15 let                                                                     25,-                                              + 32,- = 57,- Kč

* (připočítávají se mzdové a věcné náklady)

Platby stravného prostřednictvím sporožirových  účtů inkasujeme vždy měsíc předem a to v době od 20. do 25. dne  v měsíci.  Platbu v  hotovosti je nutno uhradit vždy do 10. dne v měsíci!!!   

Sporožirové platby:

Vyzvedněte si ve školní jídelně potvrzení pro banku, ze které půjdou platby, kde Vám potvrdí, že máte zřízen souhlas s inkasem a Vaše č. účtu..

Vyrovnání záloh a přeplatek na sporožiru se provádí jednou ročně a to o letních prázdninách.

Přihlašování a odhlašování obědů.

Strávník se přihlašuje k odběru obědů na základě přihlášky nebo smlouvy.

Odhlašování obědů :

strava se odhlašuje tel.den předem do 13,30 hod.

                                    max. téhož dne do 6,30 hod.    na tel. čísle: 567 274 248

e-mailem na adrese: jidelnapuklice@seznam.cz a to do 6,00 hod.                         

Po této době již není možné stravu odhlásit.                                                         

1.den nepřítomnosti žáka je možnost si vyzvednout stravu za sníženou cenu. V dalších dnech na tuto stravu již nemá nárok a proto v případě neodhlášení se musí zaplatit plná hodnota stravy i s věcným a mzdovým nákladem tj. 32,- Kč (dle fin. normativu).Tato cena platí i v případě ředitel. volna. O prázdninách je cena obědů jako ve školním roce.

Proto žádám všechny rodiče, aby si toto pohlídali, jinak se jim strava za Vaše dítě podstatně prodraží.

Pokud si přijdete pro oběd do jídlonosiče, je nutné to nahlásit ve ŠJ a pro stravu si přijít do 11,00 hod. do školní kuchyně ( nebo po domluvě ). Po této hodině Vám již strava nebude vydána.

Strava se vydává pouze do nádob k tomu určených a to do jídlonosičů.

Vyzvedávání stravy se řídí provozním řádem školy.

 

 VSTUP DO KUCHYNĚ JINÝM OSOBÁM JE ZAKÁZÁN!

Další osoby mohou být v době provozu v kuchyni pouze s vědomím a souhlasem vedoucí a to po dobu nezbytnou k výkonu jejich práce.

 

Zodpovídá: vedoucí jídelny Jana Kourková                                                                                V Puklicích dne 25.8.2016